මහ පුවත

තැපැල් ඡන්ද ප්‍රතිඵලය – යාපනය

තැපැල් ඡන්ද ප්‍රතිඵලය – යාපනය

තැපැල් ඡන්ද ප්‍රතිඵල –  යාපනය දිස්ත්‍රික්කය   ඉලංකෛ තමිල් අරසුකච්චි         – 10,087     එක්සත් ජාතික පෙරමුණ            

ඡන්ද ප්‍රතිඵලය – උඩුප්පිඩෙයි ඡන්ද කොට්ඨාශය

ඡන්ද ප්‍රතිඵල –  යාපනය දිස්ත්‍රික්කය – උඩුප්පිඩෙයි ඡන්ද කොට්ඨාශය   ඉලංකෛ තමිල් අරසුකච්චි         – 12,650     එක්සත්

ඡන්ද ප්‍රතිඵලය – ඇහැලියගොඩ ඡන්ද කොට්ඨාශය

  රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කය – ඇහැලියගොඩ ඡන්ද කොට්ඨාශය   එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය – 38,162     එක්සත් ජාතික පෙරමුණ               – 31,211

ඡන්ද ප්‍රතිඵලය – අම්බලන්ගොඩ ඡන්ද කොට්ඨාශය

  ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය – අම්බලන්ගොඩ ඡන්ද කොට්ඨාශය   එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය – 26,473     එක්සත් ජාතික පෙරමුණ               – 22,671

ඡන්ද ප්‍රතිඵලය – වියළුව ඡන්ද කොට්ඨාශය

    බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කය – වියළුව ඡන්ද කොට්ඨාශය   එක්සත් ජාතික පෙරමුණ               – 17,092     එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය

ඡන්ද ප්‍රතිඵලය – පොළොන්නරුව ඡන්ද කොට්ඨාශය

  පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කය – පොළොන්නරුව ඡන්ද කොට්ඨාශය   එක්සත් ජාතික පෙරමුණ               – 56,387     එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය – 43,900

ඡන්ද ප්‍රතිඵලය – මුල්කිරිගල ඡන්ද කොට්ඨාශය

  හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කය – මුල්කිරිගල ඡන්ද කොට්ඨාශය   එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය – 42,503       එක්සත් ජාතික පෙරමුණ              

Top