මහ පුවත

තැපැල් ඡන්ද ප්‍රතිඵලය – වන්නි

තැපැල් ඡන්ද ප්‍රතිඵලය – වන්නි

    වන්නි දිස්ත්‍රික්කය   ඉලංකෙයි තමිල් අරසු කච්චි       – 3,681     එක්සත් ජාතික පෙරමුණ               – 1,444

ඡන්ද ප්‍රතිඵලය – කෝට්ටේ ඡන්ද කොට්ඨාශය

  කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය – කෝට්ටේ ඡන්ද කොට්ඨාශය   එක්සත් ජාතික පෙරමුණ               – 30,247     එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය – 20,797

තැපැල් ඡන්ද ප්‍රතිඵලය – බදුල්ල

  තැපැල් ඡන්ද ප්‍රතිඵල –  බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කය   එක්සත් ජාතික පෙරමුණ               – 15,952     එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය – 11,306

තැපැල් ඡන්ද ප්‍රතිඵලය – ගම්පහ

  තැපැල් ඡන්ද ප්‍රතිඵල –  ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය   එක්සත් ජාතික පෙරමුණ               – 17,859     එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය – 17,075

පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කය – අවසන් ප්‍රතිඵල

    පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කය   එක්සත් ජාතික පෙරමුණ               – 118,845 (ආසන 3)     එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය – 103,172 (ආසන 2)

Top