ගල්ලෑල්ල

ගම්ලත්ගේ ගුරුගීතය ඉතාලියට

ගම්ලත්ගේ ගුරුගීතය ඉතාලියට

සෝවියට් රුසියානු මහා සාහිත්‍යවේදී චිංගීස් ආයිත්මාතව්ගේ ‘දුයිෂෙන් -පළමු ගුරුවරයා’ කෘතිය පදනම් කරගනිමින් උපාලි ගම්ලත් නිර්මාණය කළ ගුරුගීතය සිනමා නිරිමාණය අප්‍රේල්

Top