මංගල දිනයේ ඡන්දය දෙන සැටි

ජීවිත ගමන එක්ව යාම සඳහා අතිනත ගත් නව යුවලක් ශ්‍රී ලංකාවේ ඉදිරි ගමන තීරණය කරන මහජන නියෝජිතයන් තේරීම සඳහා මංගල ඇඳුමින්ම අද ඡන්ද පොලට ගියහ.

සීගිරිය මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයේදී තම ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමට යුවතිපතින් දෙදෙනා පැමිණි අවස්ථාව රූගත කරගත්තේ කාංචන කුමාර ආරියදාස.

Related posts

Comments are closed.

Top