ශ්‍රී ලංකාවට අධි වේගී බ්‍රෝඩ්බ්‍රෑන්ඩ් අන්තර්ජාල පහසුකම් ගිලිහෙන ලකුණු

broadband

ශ්‍රී ලංකා විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිෂන් සභාවේ තීරණයක් නිසා දරාගත හැකි මිලකට අධි වේගී අනතර් ජාල පහසුකම් ලබා ගැනීමේ අවස්ථාව ශ්‍රී ලංකාවෙන් ගිලිහි යාමේ අවදානමක් මතුවී තිබේ.

ඒ ජාතික බ්‍රෝඩ්බ්‍රෑන්ඩ් ප්‍රත්‍යුත්ක්‍රමවේද ය (National Broadband Initiative) අත්හිටුවීමට ශ්‍රී ලංකා විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිෂන් සභාව තීරණය කර තිබීමයි.

මෙම ජාතික බ්‍රෝඩ්බ්‍රෑන්ඩ් ප්‍රත්‍යුත්ක්‍රමවේද ය ශ්‍රී ලංකා විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිෂන් සභාවේ හිටපු සභාපති සහ හිටපු ජනාධිපති ලේකම් ලලිත් වීරතුංගගේ අධීක්ෂණය යටතේ දියත්කරනු ලැබිය.

ජාතික බ්‍රෝඩ්බ්‍රෑන්ඩ් ප්‍රත්‍යුත්ක්‍රමවේද හේතුවෙන් අඩු මුදලකට අන්තර්ජාල පහසුම් ලබා ගැනීමට ශ්‍රී ලංකික ජනයාට අවස්ථාව උදා වූ අතර ශ්‍රී ලංකාවේ බ්‍රෝඩ්බ්‍රෑන්ඩ් තලයේ වර්ධනයක් අත්කර ගැනීමට මෙමගින් හැකියාව ලැබී තිබුණි .

ඉහත තීරණය නිසා එම වරප්‍රසාද අහිමිවීමේ අවදානමක් පැන නැගී ඇත.

පසුගිය වසර 5 තුල දී ශ්‍රී ලංකාවේ බ්‍රෝඩ්බ්‍රෑන්ඩ් ග්‍රාහක ප්‍රමාණය 500,000 සිට මිලියන 2.6 ක් දක්වා වර්ධනය වී ඇත.

Related posts

Comments are closed.

Top