තැපැල් ඡන්ද ප්‍රතිඵලය – අනුරාධපුර

Untitled-1 copy

තැපැල් ඡන්ද ප්‍රතිඵල –  අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කය

 

Capture1එක්සත් ජාතික පෙරමුණ               – 20,842

 

 

Captureඑක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය – 17,293

 

 

downloadg   ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ                – 3,443

 

Related posts

Comments are closed.

Top