පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කය – අවසන් ප්‍රතිඵල

 Untitled-1 copy

 

පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කය

 

Capture1එක්සත් ජාතික පෙරමුණ               – 118,845 (ආසන 3)

 

 

Captureඑක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය – 103,172 (ආසන 2)

 

 

downloadg   ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ                – 13,497 (ආසන 0)

 

Related posts

Comments are closed.

Top