තැපැල් ඡන්ද ප්‍රතිඵලය – පොළොන්නරුව

Untitled-1 copy

තැපැල් ඡන්ද ප්‍රතිඵල – පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කය

 

Capture1එක්සත් ජාතික පෙරමුණ               – 8,454

 

 

Captureඑක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය – 5,031

 

 

downloadg   ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ                – 1,173

 

Related posts

Comments are closed.

Top