ඡන්ද ප්‍රතිඵලය – කෝපායි ඡන්ද කොට්ඨාශය

 

Untitled-1 copy

යාපනය දිස්ත්‍රික්කය – කෝපායි ඡන්ද කොට්ඨාශය

 

House_CI ඉලංකෙයි තමිල් අරසු කච්චි        – 20,925

 

 

Captureඑක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය – 2,699

 

 

Capture1එක්සත් ජාතික පෙරමුණ               – 1,983

 

 

 

Related posts

Comments are closed.

Top