ඡන්ද ප්‍රතිඵලය – මොණරාගල ඡන්ද කොට්ඨාශය

 Untitled-1 copy

මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කය – මොණරාගල  ඡන්ද කොට්ඨාශය

 

Captureඑක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය – 39,432

 

 

Capture1එක්සත් ජාතික පෙරමුණ               – 32,972

 

 

downloadg   ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ                – 3,278

Related posts

Comments are closed.

Top