මානව හිමිකම් කොමිසම අලුත් නිවහනකට ගොඩවදී

ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිසමේ ප්‍රධාන කාර්යාලය නව ගොඩනැගිල්ලකට ගෙනගොස් තිබේ.

සැප්තැම්බර් 1 සිකුරාදා සිට තම කාර්යාලය පවත්වාගෙන යනු ලබන්නේ කොළඹ 4, ආර්. ඒ. ද මැල් මාවතේ (ඩුප්ලිකේෂන් පාර) අංක 14 දරන ස්ථානයේ බව කොමිසමේ සභාපතිනිය දැනුම් දෙයි.

කොමිසම සම්බන්ධයෙන් යම් විමසීමක් වේ නම් 1996 අමතන ලෙසද කොමිසම ඉල්ලා සිටී.

Related posts

Comments are closed.

Top