එක්සත් ජාතීන්ගේ ආරක්ෂක මණ්ඩලය පුළුල් කළ යුතුයි -බෑන් කි මූන්

banki-un-security

වඩාත් පුළුල් නියෝජනයක් මෙන්ම ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී හා විනිවිදභාවය ඇතිකරනු පිණිස එක්සත් ජාතීන්ගේ ආරක්ෂක මණ්ඩල සාමාජික ප්‍රමාණය වැඩිකළ යුතු බව එක්සත් ජාතීන්ගේ මහ ලේකම් බෑන් කි මූන් ප්‍රකාශ කරයි

ඔහු මේ බව ප්‍රකාශ කළේ එක්සත් ජාතීන්ගේ 70වැනි සැසිවාරය ආරම්භවීමට ප්‍රථම මාධ්‍යය අමතමිනි

” ආරක්ෂක මණ්ඩල ප්‍රතිසංස්කරණ ක්‍රියාවලිය තුළ ආරක්ෂක මණ්ඩලයේ සාමාජික ප්‍රමාණය වැඩිකිරීමට සැමවිටම මගේ කැමැත්ත තිබෙනවා. ලෝකය දැන් වෙනස්ව පවතිනවා. ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාව තුල සිදුවන වේගවත් සහ විශාල වෙනස්කම් තුළ ආරක්ෂක මණ්ඩලයත් ඊට ගැලපෙන ලෙස වෙනස්විය යුතුයි” එක්සත් ජාතීන්ගේ මහ ලේකම්වරයා සඳහන් කළේය

එක්සත් ජාතීන්ගේ 70වැනි සැසිවාරයේදී එක්සත් ජාතිගේ සංවිධානය තුළ සිදුවිය යුතු වෙනස්කම් පිළිබඳවද එහි සාමාජිකත්වය සාකච්ඡා කිරීමට යෝජිත බවත් ආරක්ෂක මණ්ඩලය ද ඉන් එක අංශයක් බවත් බෑන් කි මූන් වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේය

හිෂාන් වැල්මිල්ල-ගගන- නිව්යෝර්ක්

Related posts

Comments are closed.

Top