සියරට, පිටරට නාට්‍ය වේදිකාව සඳහා ලංකාවෙන් අයැදුම්පත් කැඳවයි

දේශීය හා ජාත්‍යන්තර නාට්‍ය නිෂ්පාදන සඳහා දායක වීමට කැමති වයස අවුරුදු 18 ට වැඩි ශිල්පීන්ගෙන් හා ශිල්පිනියන්ගෙන් අයැදුම්පත් කැඳවා තිබේ.

රංගන ශිල්පීන්, ශිල්පිනියන්, වේදිකා කළමනාකරුවන් හා සම්බන්ධිකාරකයන් ලෙසින් දායක වීම සඳහා කැමැත්ත දක්වන ඒ සඳහා අයැදුම් කරන ලෙස ඉන්ටර් ඇක්ට් ආර්ට් නාට්‍ය කණ්ඩායම ඉල්ලා සිටී.

“ඉදිරි වසර 3 තුල දේශියව හා විදේශිය දර්ශනවාර සඳහා සහභාගී වීමට හැකි අය හා ඒ සඳහා කැපවීමෙන් කටයුතු කළ හැකි ය පමණක් තමන්ගේ විස්තර, දුරකතන අංක, ඡායාරූප, දායක වී ඇති නිර්මාණවල තොරතුරු සමඟ අයදුම් කරන්න. සම්මුඛ පරික්ෂණයකින් පසු සීමිත පිරිසක් පමණක් තෝරා ගැනේ,” යි ඉන්ටර් ඇක්ට් ආර්ට් පවසයි.

ඒ සඳහා 0711 774 106 අංකයට ඉෂාන් අමතන ලෙස එම ආයතනය දැනුම් දී තිබේ.

Related posts

Comments are closed.

Top