ඒ .පි. එල් ලංකා නැව් සමාගම අයි ඩබ්ලිව් එස් හෝල්ඩින්ස් යටතට

61346aa1-1ffe-4ca5-b4d0-2fbba30045f1

ලෝකයේ ප්‍රමුඛ පෙලේ  නැව් සමාගමක් වන ඇමෙරිකන් ප්‍රසිඩන්ට් ලයින් (ඒ .පි. එල්) සමාගමේ ශ්‍රී ලංකා සමාගම සිය පාලනයට නතු කර ගැනීමට දේශීය සමාගමක් වන අයි ඩබ්ලිව් එස් හෝල්ඩින්ස් සමත්වී තිබේ.
කොටස් වෙළඳපොල  ආරංචි මාර්ග වලට අනුව ශ්‍රී ලංකා රුපියල් බිලියන 2.4 කට ඒ .පි. එල් ලංකා සමාගම  සතු සියලු කොටස් මිලදී ගැනීමෙන් මෙම පවරා ගැනීම සිදුකොට ඇත .
මෙම ගනුදෙනුව මෙතක් ශ්‍රී ලංකා නාවික ව්‍යාපාරික ක්ෂත්‍රයේ සිදුවී ඇති විශාලතම ගනුදෙනුව වන අතර ශ්‍රී ලාංකීය සමාගමක් විදේශ නැව් සමාගමක් මිල දී ගත ප්‍රථම අවස්ථාව ලෙස ඉතිහාසයට එක්වේ .
ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛ පෙලේ ව්‍යාපාරිකයෙකු වන ආතර් සේනානායක සතු අයි ඩබ්ලිව් එස් හෝල්ඩින්ස් සමාගම මඟින් ඇමෙරිකන් ප්‍රසිඩන්ට් ලයින් (ඒ .පි. එල්) සමාගමේ ශ්‍රී ලංකා සමාගමේ  ඇමෙරිකන් ප්‍රසිඩන්ට් ලයින් (ඒ .පි. එල්) සමාගමේ සිංගප්පුරු  සමගම සතුවූ 40% ක කොටස් පසුගිය සඳුදා මිලදී ගැනීමත් සමගම අදාල සමාගමේ 100% අයිතිය අයි ඩබ්ලිව් එස් හෝල්ඩින්ස් සමාගම යටතට පත්විය.

f7aa933e-88ba-42d9-a11a-d5d8d92829a9

 

අයි ඩබ්ලිව් එස් හෝල්ඩින්ස් සමාගම විසින් ඇමෙරිකන් ප්‍රසිඩන්ට් ලයින් (ඒ .පි. එල්) සමාගමේ ශ්‍රී ලංකා සමාගමේ  60% කොටස් අයිතියක් මීට පෙර හිමිකරගෙන තිබිණි .
මේ අනුව ඇමෙරිකන් ප්‍රසිඩන්ට් ලයින් (ඒ .පි. එල්) සමාගමේ ශ්‍රී ලංකා සමාගමේ නව වත්කම් අගය ශ්‍රී ලංකා රුපියල් බිලියන 5 ක් පමණ වේ .
අදාල සමාගමේ අයිතිය අයි ඩබ්ලිව් එස් හෝල්ඩින්ස් සමාගම සතුවුවද ඇමෙරිකන් ප්‍රසිඩන්ට් ලයින් (ඒ .පි. එල්) මවු සමාගමේ ශ්‍රී ලංකා නියෝජිත ලෙස අයි ඩබ්ලිව් එස් හෝල්ඩින්ස් සමාගම තවදුරටත් කටයුතු කරනු ඇත .

 

Related posts

Comments are closed.

Top